Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2015 Доставка на неупотребяван лек автомобил за нуждите на Агенция за ядрено регулиране
Навигация
 

Доставка на неупотребяван лек автомобил за нуждите на Агенция за ядрено регулиране

22 октомври 2015

Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Доставка на неупотребяван лек автомобил за нуждите на Агенция за ядрено регулиране“ с рег. № 9047021 на публичната покана в Портала за обществени поръчки в Агенция за обществени поръчки и дата на публикуване 22.10.2015 г.

Оферти се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на участника и предмета на поръчката.

Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 06.11.2015 г. на адрес: Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 3, стая 313, гр. София.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката и методиката за оценка са публикувани на профила на купувача www.bnra.bg.

Отварянето на офертите ще се състои на 09.11.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69.

Публична покана PDF file

Техническа спецификация PDF file

Проект на договор Word file

Протокол от проведено заседание PDF file

Договор и приложения PDF file

Извършени плащания Word file

Информация за освобождаване на гаранция Word file

Действия към документ