Навигация
 

Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на АЯР

9 декември 2015

Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Агенцията за ядрено регулиране” с рег. № 9048785 на публичната покана в Портала за обществени поръчки в Агенция за обществени поръчки и дата на публикуване 09.12.2015 г.

Оферти се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на участника и предмета на поръчката.

Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 18.12.2015 г. на адрес: Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" №69, ет. 3, стая 313, гр. София.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката и методиката за оценка са публикувани на профила на купувача www.bnra.bg.

Отварянето на офертите ще се състои на 21.12.2015 г. от 10:30 ч. в сградата на Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" №69.

Публична покана PDF file

Техническо задание Word file

Методика за оценка на офертите Word file

Проект на договор Word file

Протокол от проведено заседание PDF file

Договор и приложения PDF file

Извършени плащания Word file

 

Действия към документ