Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2016 Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали
Навигация
 

Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали "

 

Оферти ще се приемат до 17:30 ч. на 14.07.2016 г. в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

За участие в обществена поръчка с предмет:
"Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали"

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 15.07.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.

Документацията за участие и проекта на договор са изготвени от Ива Ботева, правен консултант по договор РД-44-00-16/13.04.2016 г.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти до 19.07.2016 г., 17:30 часа. Информация за удължаване на срока е публикувана в АОП под № 9054359 на 15.07.2016 г.

Офертите ще бъдат отворени при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 20.07.2016 г. от 10:30. часа в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр.София, бул.”Шипченски проход” № 69, партер, учебен център, малка зала.

 

Обява Word file

Технически спецификации PDF file

Проект на договор Word file

Образец №1 - Представяне на участник Word file

Образец №2 - Декларация Word file

Образец №3 - Декларация Word file

Образец №4 - Техническо предложение Word file

Образец №5 - Ценово предложение Word file

Образец №6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Word file

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП PDF file

Информация за удължаване на срока PDF file

Протокол от заседание на комисия на 20.07.2016 г. PDF file

Информация за сключен договор № 44-00-25/19.08.2016 г. с предмет "Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали" PDF file

 

Действия към документ