Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2016 Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране
Навигация
 

Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране

1 септември 2016

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране "

 

Оферти ще се приемат до 17.30 ч. на 09.09.2016 г. в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

За участие в обществена поръчка с предмет:
"Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране "

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 12.09.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.

Документацията за участие и проекта на договор са изготвени от Ива Ботева, правен консултант по договор РД-44-00-16/13.04.2016 г.
 

Обява

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Проект на договор

Образец №1 - Представяне на участник

Образец №2 - Декларация

Образец №3 - Декларация

Образец №4 - Техническо предложение

Образец №5 - Ценово предложение

Образец №6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Протокол от работата на комисията

Информация за сключен договор с предмет "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране"

Приложение №2 - Техническо предложение

Приложение №3 - Ценово предложение

Действия към документ