Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2016 Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17 г.
Навигация
 

Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17 г.

13 септември 2016

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти: На основание чл. 96 от ППЗОП във връзка с открита процедура за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет:

Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния
от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17 г.

 

Обект на обществената поръчка е извършване на радиохимични анализи на избрани проби от радиоактивни изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй” от независима от АЕЦ”Козлодуй” лаборатория, наричана по-нататък Изпълнител.
Целта на поръчката е осъществяване от АЯР на независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй”. Този контрол се регламентира с “Процедура за независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” на АЯР. Процедурата е разработена в изпълнение на препоръка в техническия доклад на експертите на Европейската комисия, които извършиха през ноември 2007 г. проверка на изпълнението на изискванията на член 35 на Договора за Евратом от Р България.

Оферти ще се приемат до 17.30 ч. на 20.09.2016 г. в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

За участие в обществена поръчка с предмет:
"Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране "

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 21.09.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.

Документацията за участие и проекта на договор са изготвени от Ива Ботева, правен консултант по договор РД-44-00-16/13.04.2016 г.

Обява

Технически спецификации

Проект на договор

Образец №1 - Представяне на участник

Образец №2 - Декларация

Образец №3 - Декларация

Образец №4 - Техническо предложение

Образец №5 - Ценово предложение

Образец №6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец №7 - Декларация

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (АОП рег. № 9056471)

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (АОП № 9056766)

Протокол от работата на комисията

Информация за сключен договор с предмет "Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния
от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17 г."

Приложение №2 - Техническо предложение

Приложение №3 - Ценово предложение
 

Действия към документ