Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2016 Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво
Навигация
 

Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво

26 февруари 2016

Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво“ с рег. № 9050834 на публичната покана в Портала за обществени поръчки в Агенция за обществени поръчки и дата на публикуване 26.02.2016 г.

Оферти се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на участника и предмета на поръчката.

Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 14.03.2016 г. на адрес: Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69, ет.3, стая 313, гр. София.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката и методиката за оценка са публикувани на профила на купувача www.bnra.bg.

Отварянето на офертите ще се състои на 15.03.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69.

Публична покана PDF file

Техническо задание PDF file

Проект на договор Word file

Протокол от проведено заседание PDF file

Действия към документ