Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана/обява по ЗОП 2016 Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво
Навигация
 

Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво

31 май 2016 г.

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво“ с рег. № 9053389 на публичната обява в Портала за обществени поръчки в Агенция за обществени поръчки и дата на публикуване 31.05.2016 г.

 

Оферти ще се приемат до 17.30 ч. на 07.06.2016 г. в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

За участие в обществена поръчка с предмет:
"Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво"

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 13.06.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.

Документацията за участие и проекта на договор са изготвени от Ива Ботева, правен консултант по договор РД-44-00-16/13.04.2016 г.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти до 13.06.2016 г., 17,30 часа. Информация за удължаване на срока е публикувана в АОП под № 9053514 на 08.06.2016 г.

Офертите ще бъдат отворени при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 14.06.2016 г. от 10.30. часа в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр.София, бул.”Шипченски проход” № 69, партер, учебен център, малка зала.

 

Обява PDF file

Технически спецификации PDF file

Проект на договор Word file

Образец №1 - Представяне на участник Word file

Образец №2 - Декларация  Word file

Образец №3 - Декларация Word file

Образец №4 - Техническо предложение Word file

Образец №5 - Ценово предложение Word file

Образец №6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Word file

Образец №7 - Декларация Word file

Информация за удължаване на срока PDF file

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП PDF file

Протокол от заседанието на комисията на 14.06.2016 г. PDF file

Информация за сключен договор с предмет : “Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво” PDF file

Приложение 1 - Техническо предложение PDF file

Приложение 2 - Декларация PDF file

Приложение 3 - Ценово предложение PDF file

Извършени плащания Word file

Действия към документ