Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП 2015 Експертиза на Предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение за одобряване на избраната площадка по чл.33, ал.4 от ЗБИЯЕ за ново съоръжение в района на АЕЦ Козлодуй

Експертиза на Предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение за одобряване на избраната площадка по чл.33, ал.4 от ЗБИЯЕ за ново съоръжение в района на АЕЦ Козлодуй

4 декември 2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експертиза на Предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение за одобряване на избраната площадка по чл.33, ал.4 от ЗБИЯЕ за ново съоръжение в района на АЕЦ "Козлодуй"

 

Предметът на поръчката е “Експертиза на Предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение за одобряване на избраната площадка по чл.33, ал.4 от ЗБИЯЕ за ново съоръжение в района на АЕЦ “Козлодуй”.

 

Обществената поръчка се обявява за изготвяне на независима експертиза оценяваща ПОАБ за ново ядрено съоръжение в района на АЕЦ „Козлодуй“ с идентификационен номер на документа - № ПОАБ.АЕЦ-НМ.I. от януари 2015 г. и съответствието му с нормативните изисквания, международните стандарти по безопасност и установените добри практики.

Оферти се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на участника и предмета на поръчката.

Оферти могат да се подават до 17:30 ч. на 6.1.2016 г. на адрес: Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69, ет.3, стая 313, гр. София.

Отварянето на офертите ще се състои на 08.1.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Агенция за ядрено регулиране, бул. "Шипченски проход" № 69.

На основание чл.22б, ал.4 от ЗОП на профила на купувача се публикуват: решението за откриване на процедурата, обявлението, документацията за участие, част от която са техническото задание, методика за оценка на офертите и проект на договор.

Решение за откриване на процедурата PDF file

Обявление PDF file

Документация за участие Word file

Техническо задание Word file

Методика за оценка Word file

Проект на договор Word file

Протокол №1 от заседание PDF file

Съобщение до заинтересованите лица за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти PDF file

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка PDF file

Протокол №2 от заседание PDF file

Протокол №3 от заседание PDF file

Информация за освобождаване на гаранция на участници в процедура по ЗОП Word file

Договор PDF file

Приложение №2 към Договор PDF file

Приложение №3 към Договор PDF file

Приложение №4 към Договор PDF file

Информация за извършени плащания Word file

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка PDF file

Действия към документ