Предварителни обявления

В раздел „Предварителни обявления“ се публикуват предварителните обявления по чл.23 и/или по чл.45в от ЗОП за обществените поръчки, които АЯР планира да възложи през следващите 12 месеца. Публикуването на предварително обявление в профила на купувача се извършва в първия работен ден, следващ изпращането на същото в Регистъра на обществените поръчки, както и в „Официален вестник на ЕС“, в случай че има основание за това.

Действия към документ