Указания и процедури

Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения

Указания за прилагане на Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди

Указания за прилагане на изискванията и реда за издаване на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения

Указание по прилагането на чл. 88 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения

Указания към заявителите за издаване на разрешения и лицензии за превоз на ИЙЛ

Указания за заявителите, кандидатстващи пред АЯР за международен превоз на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом PDF file

Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво (Директива 2006/117/Евратом) PDF file

Указания във връзка с измененията на разрешителния режим при внос на източници на йонизиращи лъчения

Указание по издаване на удостоверения за правоспособност на “Квалифициран експерт по радиационна защита” PDF file

Заявление за явяване на изпит пред КИК на АЯР за издаване на удостоверение за правоспособност "КВАЛИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА" (43KB) Word file

 

Действия към документ