Вие сте тук: Начало ИЙЛ Указания и процедури Общи указания към заявителите за разрешения и лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)

Общи указания към заявителите за разрешения и лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)

Съдържание

Вариант за изтегляне


Разрешения и лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)

В съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия /ЗБИЯЕ/ разрешителният режим по отношение на ИЙЛ включва:

 • издаване на лицензии;
 • издаване на разрешения.

За еднократни действия с ИЙЛ законът предвижда издаването на разрешения. Конкретно, ЗБИЯЕ определя издаването на следните 5 /пет/ вида разрешения:

 1. строителство на обект с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпитания (извършват се въз основа на проект и мерки за осигуряване на радиационна защита);
 2. извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
 3. временно съхраняване на радиоактивни вещества;
 4. еднократен превоз на радиоактивни вещества;
 5. внос и износ на ИЙЛ (или на части за тях), когато те не представляват стоки с възможна двойна употреба.


Посочените разновидности на разрешение за дейности с ИЙЛ следва да се считат за лимитативно изброени, т.е. не е допустимо да се издават други разрешения, извън предвидените в закона.

Законът предвижда издаването на следните лицензии:

 1. лицензия за използване на ИЙЛ за стопански, медицински или научни цели или за осъществяване на контролни функции;
 2. лицензия за производство на ИЙЛ или на части за тях;
 3. лицензия за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги - за лица, които използват или произвеждат ИЙЛ или части за тях;
 4. лицензия за превоз на радиоактивни вещества;

Посочените разновидности на лицензия са лимитивно изброени в закона, което означава, че не се допуска издаването на други видове лицензии. По принцип лицензии се издават за многократно повтарящи се действия с ИЙЛ, които се разрешават за определен срок и при конкретни условия, указани в съответната лицензия.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗБИЯЕ лицензиите и разрешенията са индивидуални административни актове, което означава, че те пораждат правни последици за съответните юридически и физически лица.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.5, Т.2 ОТ ЗБИЯЕ ЛИЦЕНЗИИТЕ И РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАКОНА СЕ ИЗДАВАТ, ИЗМЕНЯТ, ДОПЪЛВАТ, ПОДНОВЯВАТ, ПРЕКРАТЯВАТ И ОТНЕМАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АЯР.

Лицензии или разрешения за дейности с радиоактивни вещества не се изискват, ако е изпълнено поне едно следните две условия (чл.56, ал.2 от ЗБИЯЕ):

 • във всеки момент за всички радиоактивни източници сумата от отношенията на техните активности към активностите за съответните радионуклиди, посочени като освободени в действащите основни норми за радиационна защита е не по-голяма от 1 /единица/;
 • във всеки момент за всички радиоактивни вещества сумата от отношенията на техните специфични активности към специфичните активности за съответните радионуклиди, посочени като освободени в действащите основни норми за радиационна защита е не по-голяма от 1 /единица/ и дейностите се извършват с малки количества (параграф 1, т.21 от ЗБИЯЕ) радиоактивно вещество, съдържащо един техногенен радионуклид или смес от техногенни радионуклиди.

Активностите и специфичните активности на съответните радионуклиди, посочени като освободени се съдържат в табл.1 на Наредба за основните норми за радиационна защита (ОНРЗ-2004).

Лицензии или разрешения за извършване на дейности с генератор на лъчение не се изискват, ако е изпълнено поне едно от следните условия (чл.56, ал3 от ЗБИЯЕ):

 • при нормални условия на разстояние 10 cm от всяка негова достъпна повърхност мощността на еквивалентната доза е не по-голяма от 1 µSv/h;
 • максималната енергия на генерираното лъчение е не по-голяма от 5 кеV.

Обстоятелствата по отношение мощност на еквивалентната доза се доказват с протокол, издаден от Районната инспекция по контрол и опазване на общественото здраве (РИОКОЗ), или Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
Обстоятелствата по отношение максимална енергия на генерираното лъчение се доказват по документацията на производителя.

Лицата, които възнамеряват да осъществяват дейност с ИЙЛ имат право да поискат от председателя на АЯР да извърши преценка, дали са налице посочените условия за освобождаване от лицензионен и разрешителен режим, като за целта представят документи, съдържащи радиационните характеристики на ИЙЛ, или съответните протоколи от измервания на РИОКОЗ или НЦРРЗ (параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда за издаване на разрешения и лицензии за безопасно използване на ядрената енергия).

Срокът за валидност на издадена лицензия е от 3 /три/ до 5 /пет/ години (чл.58, ал.3 от ЗБИЯЕ).

Срокът на издадено разрешение в ЗБИЯЕ се определя в зависимост от времето, необходимо за извършване на дейността и се посочва и обосновава от заявителя .

Издадените разрешения или лицензии могат да бъдат изменени, подновени, прекратени или отнети от Председателя на АЯР при определени обстоятелства и условия съгласно ЗБИЯЕ.

Нагоре


Описание на процеса на подготовка и издаване на разрешения и лицензии

Този процес включва следните етапи:

1. Внасяне на писмено искане от заявителя и регистрация в АЯР.

Лицето, което има намерение да извършва дейности с източници на йонизиращи лъчения подава заявление до председателя на АЯР, придружено с всички необходими документи за съответната дейност и копие от платежно нареждане (Образец1), с което се удостоверява че е внесена дължимата такса за разглеждане на заявлението. Заявлението, както и всички документи, които се прилагат към него, се представят на български език. Официални документи на чужд език се представят заедно с легализиран превод на български.

Документите се представят в оригинал, или се представя заверено копие. Документи, които се изискват от наредбата, но вече са представени от заявителя по предходни заявления и са актуални, могат да не се прилагат, а само да се опишат в заявлението, като се посочат регистрационните номера на издадените по тях лицензии и/или разрешения.

Когато определени обстоятелства са удостоверени от друг орган и са вписани в публичен регистър, заявителят не е длъжен да ги доказва, а представя за това писмена декларация (чл.5, ал.7 от Наредбата за реда за издаване на разрешения и лицензии за безопасно използване на ядрената енергия).

Внесените документи се завеждат с входящ номер в деловодството на АЯР. Допълнително представена документация се завежда под същия номер. По този начин се стартира процедурата по подготовка и издаване на поисканите лицензии и разрешения.

2. Предварително запознаване с внесената документация, определяне на персонални отговорници и срокове за издаване на поисканите разрешения и лицензии.

В съответствие с Устройствения правилник на АЯР, председателят възлага на административните звена на АЯР да извършат преглед на заявлението и приложените към него документи и оценка на обстоятелствата.

Персоналните отговорници и сроковете за издаването на съответните лицензии и разрешения се определят съобразно функционалните задължения на инспекторите по области на приложение на ИЙЛ. Според случая в процеса на оценката на представената от заявителя документация могат да бъдат включени и други специалисти от АЯР.

3. Проверка на внесената от заявителя документация и оценка на съответствието с нормативни документи, свързани с радиационната защита, аварийната готовност и физическата защита в обекти с ИЙЛ. Съгласуване с компетентните държавни органи. Подготовка на лицензия/разрешение.

Отговорникът по издаване на лицензия или разрешение извършва последователно следните действия:

 • проверка на формалната редовност на заявлението и приложените към него документи в 14-дневен срок от датата на постъпването в деловодството на АЯР. Ако заявлението не отговаря на изискванията, на заявителя се дават указания за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок;
 • обосновка на необходимостта от извършване на дейностите с ИЙЛ и анализ на предимствата на използването на ИЙЛ пред други методи за постигане на същата цел, както и на ползата от дейността, съпоставена с увреждането на здравето, което тази дейност може да причини;
 • анализ и оценка на данните и характеристиките на обекта, в който ще се извършват дейности с ИЙЛ, предвидени за използване от заявителя, по отношение на вида на ИЙЛ (алфа, бета, гама, неутронни, открити, закрити източници), тяхната активност и специфична активност;
 • анализ и оценка на съответствието на заявените данни, характеристики и обстоятелства за обекта с ИЙЛ с изискванията за осигуряване на радиационна защита, аварийна готовност и физическа защита съгласно ЗБИЯЕ, ОНРЗ-2004 и останалите нормативни актове, определящи специфични изисквания по отношение на безопасната работа с радиоактивни вещества. При установяване на непълноти, съществени пропуски и грешки в прегледаната документация, се изисква заявителят да представи съответните нови и/или коригирани документи, и/или допълнителна информация;
 • при необходимост се предлага извършване на независими експертизи, анализи и оценки и/или се изисква експертна помощ от компетентни служители на АЯР или от външни специализирани организации и фирми в областта на радиационната защита, аварийната готовност и физическата защита;
 • при констатирани съществени несъответствия с нормативните изисквания за осигуряване на радиационна защита, аварийна готовност и физическа защита, или ако лицензиантът не отговаря на изискванията на чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за издаване на разрешения и лицензии за безопасно използване на ядрената енергия, се подготвя мотивирана заповед за отказ за издаване на лицензия или разрешение, които се предлагат на Председателя на АЯР за одобрение. Заявителят се уведомява писмено за получения отказ (при необходимост се извършва проверка в обекта с ИЙЛ за евентуално уточняване и документиране на несъответствията на самото място);
 • преди да се издаде лицензия за използване или за производство на ИЙЛ се извършва проверка за установяване на готовността на даден обект за въвеждането му в експлоатация по реда чл.78 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, ако се предвижда експлоатация на такъв обект;
 • въз основа на положителните резултати от извършените анализи, оценки и проверки, потвърждаващи съответствието на радиационната защита, аварийната готовност и физическата защита с нормативните изисквания, се подготвя исканата от заявителя лицензия или разрешение за съответни дейности с ИЙЛ;
 • преди издаване на лицензия за използване на ИЙЛ за медицински цели се изисква служебно съгласуване с министъра на здравеопазването чрез НЦРРЗ. След служебното съгласуване с компетентните държавни органи съответната лицензия или разрешение се оформя по утвърдения от Председателя на АЯР унифициран образец;
 • преди издаване на лицензия за използване или за производство на радиоактивни източници, или на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества, се изисква заявителят да съгласува предвидените мерки за физическа защита с компетентните органи на МВР.

4. Издаване на лицензия/разрешение (Глава първа, раздел II от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия).

Окончателно оформената лицензия или разрешение се представя за подпис на председателя на АЯР.

Подписаното от председателя на АЯР разрешение или лицензия се регистрира в публичен регистър и се предава на титуляра на разрешението, съответно на лицензианта или упълномощен негов представител.

В случай на мотивиран отказ за издаване на разрешение или лицензия заявителят се уведомява писмено от Председателя на АЯР.

Срокът за издаване на исканото разрешение или лицензия, или заповедта за отказ е един месец след подаване на заявлението в АЯР, съответно след датата на изпълнение на указанията.

Разрешението или лицензията се връчва или изпраща на заявителя след представяне от него на копие от платежно нареждане за платена първоначална лицензионна такса, съответно такса за издаване на разрешение, съгласно образците, представени в официалната страница на АЯР.

Лицензията за използване на ИЙЛ за медицински цели влиза в сила след като физическото или юридическото лице получи необходимите разрешения за оказване на медицинска или стоматологична помощ, които се изискват от съответните специални закони.

В случаите, когато едно лице извършва дейности в няколко обекта, за които се предвижда издаване на едни и същи по вид лицензии и разрешения, за тези дейности може да се издаде обща лицензия или разрешение.

Нагоре


Въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ
(чл.78, ал. 3 на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

Въвеждането на обект с ИЙЛ в експлоатация става след като заявителят уведоми председателя на АЯР за готовността на обекта да бъде въведен в експлоатация. Въвеждането става от комисия, назначена от председателя на АЯР, в която могат да бъдат включени и представители на други органи, които осъществяват специализиран контрол. Комисията се запознава на място с документи и с фактическото състояние на обекта, с цел да се установи съответствието му с нормативните изисквания за радиационната защита, аварийната готовност и физическата защита.

Пред комисията заявителят следва да представи документите, които са посочени в чл.78, ал. 3 на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия . В случаите, когато за обекта се предвижда въвеждането му в експлоатация и по Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му, това следва да се направи предварително и съответния документ (акт 16) да се представи пред комисията. За обекти в които се използват ИЙЛ за медицински цели се изисква допълнително на комисията да се представи протокол  от приемното изпитване на апаратурата, извършено съгласно спецификацията на производителя и протокол от пусково изпитване, извършено от медицински физик-експерт или от лица, които притежават лицензия от АЯР за работа с ИЙЛ с цел измервания и са регистрирани в МЗ.

Процедурата по въвеждане в експлоатация не се прилага за обекти с ИЙЛ от IV и V категория съгласно Приложение 1 на Наредбата за аварийно планиране и готовност.

Нагоре


Съдържание на лицензия и разрешение

Съдържанието на лицензията и разрешението в съответствие с чл. 19, ал. 1 от ЗБИЯЕ обхваща следните елементи:

 • титулярят и предметът на лицензията или разрешението;
 • срокът на лицензията или разрешението;
 • обектът, в който се осъществява дейността с източници на йонизиращи лъчения (ако има такъв обект);
 • условията за осъществяване на дейността, свързани с радиационната защита, включително за извеждане на съоръжението или обекта от експлоатация, в съответствие със задълженията по чл. 16;
 • опис на ИЙЛ, с които се осъществява дейността - вид, количество, идентификационни данни;
 • изискванията към лицата, извършващи дейност по лицензията и разрешението;
 • изискванията за осигуряване на достатъчно финансови ресурси за поддържане на безопасността за срока на лицензията;
 • изискванията за предоставяне на информация от лицензианта и титуляра на разрешение на агенцията, включително изискванията за задължително уведомяване на агенцията в случай на събитие, инцидент или авария, при условия и по ред, предвидени в наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията;
 • изискванията за допускане на контрол и проверка на ядрените съоръжения, обектите с източници на йонизиращи лъчения или транспортните средства и по изпълнение на условията по лицензията или разрешението;
 • условията, свързани с воденето на отчетността на радиоактивните вещества;
 • други изисквания, свързани с националната сигурност и обществения ред.

Законът предвижда всички или част от тези елементи да бъдат включени в лицензията или разрешението в зависимост от техния вид.

Нагоре


Описание на изискванията към заявлението и съпроводителната документация

В обобщен вид изискванията към заявлението за издаване на лицензия или разрешение и съпроводителната документация включват:

1. Индивидуализиращи данни за кандидата и лицата, които го представляват:

 • Наименованието на лицето, заявител за лицензия и/или разрешение, седалището, адреса на управление, данъчен номер и номер в регистъра БУЛСТАТ, документ за съдебна регистрация и удостоверението за актуално състояние от съда по регистрацията на заявителя, удостоверение от съответния съд, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 • Свидетелство за съдимост на заявителя;
 • Определените от заявителя лица, които отговарят персонално за радиационната защита и аварийната готовност в обекта, за уведомяване на АЯР при аварии и инциденти и за отчетността, контрола на движението и съхраняването на ИЙЛ в обекта.

2. Данни, които установяват вида на лицензията или разрешението:

 • Предмета на исканата лицензия или разрешение;
 • Обекта, в който ще се осъществява дейността – описание на характеристиките на ИЙЛ и съответните съоръжения, включително относно площадката на обекта и зоните с особен статут;
 • Предложение и обосновка на срока, за който се иска лицензията – в рамките на срока, определен от ЗБИЯЕ;

3. Данни относно издадени други лицензии и разрешения за същото съоръжение:

 • Данни дали лицето е притежавало разрешение за същата дейност, издадено по реда на отменения ЗИАЕМЦ или на основание § 5 от ЗБИЯЕ;
 • Данни за притежавани други лицензии или разрешения, издадени от други органи;

4. Данни относно собствеността върху обекта и прилежащите терени:

 • Документи, удостоверяващи правото на собственост или други вещни права върху обекта с ИЙЛ, съответно документ, доказващ правото на собственост или ограничени вещни права върху площадката, където ще се извършват строителството и монтажът, съответно документ, доказващ съгласието на собственика или носителя на ограничени вещни права върху площадката за извършване на строителството и монтажа от заявителя;

5. Документи, свързани с вътрешната организация на работа:

 • Управленска и организационна структура на заявителя, разпределение на функциите и отговорностите;
 • Определяне на персонала, разпределение на длъжностите и данни за квалификацията на персонала, зает с експлоатацията на обекта с ИЙЛ;
 • Вътрешни документи, уреждащи обучението на персонала и неговата професионална квалификация;

6. Данни относно финансовото състояние и изпълнението на финансови задължения:

 • Финансово-счетоводни и други документи за обекта, демонстриращи адекватни финансови ресурси за осигуряване на радиационната защита, аварийната готовност и физическата защита в този обект;

7. Документи, съдържащи оценка на радиационната защита на обекта, от които да е видно, че заявителят е осигурил съответствие на съоръженията и ИЙЛ, предвидени за осъществяване на заявената дейност в обекта, с изискванията, нормите и правилата на радиационна защита, аварийна готовност и физическа защита.

8. Документи, които удостоверяват, че дружеството е приело програма от мерки, необходими за осигуряване и поддържане качеството на всички дейности по експлоатацията на обекта с ИЙЛ, вкл. програма за осигуряване на качеството и вътрешни документи по прилагане на програмата.

9. Основни вътрешни правила, уреждащи безопасната експлоатация на обекта, включително инструкция за радиационна защита, основни експлоатационни инструкции и процедури, обхващащи техническото обслужване, изпитанията, ремонтни и контролните дейности в обекта.

10. Доказателства, че лицето има утвърдени вътрешни аварийни планове.

11. Доказателства, че лицето е осигурило необходимата физическа защита.

12. Доказателства, че заявителят притежава необходимите технически средства и е създал необходимата организация за безопасно осъществяване на дейността.

Нагоре


Изменение на разрешението или лицензията
(Глава първа, раздел IV от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

Разрешението или лицензията могат да бъдат изменени (включително допълнени) по искане на титуляра на разрешението съответно на лицензианта (заявление за изменение на лицензия/разрешение), при:

 1. промяна на нормативните изисквания по ядрена безопасност и радиационна защита;
 2. при възникване на нови обстоятелства от съществено значение за ядрената безопасност и радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на лицензията или разрешението;
 3. по причини, свързани с националната сигурност и обществения ред.

Титулярят на разрешението или лицензиантът е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на лицензията или разрешението, да уведоми за това председателя на агенцията и да поиска изменението на разрешението или лицензията.

В случай, че в посочения срок титулярят на разрешението или лицензиантът не поиска изменение на разрешението или лицензията, председателят на агенцията го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.

Нагоре


Подновяване на разрешение или лицензия
(Глава първа, раздел V от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

Подновяването на разрешение или лицензия става по искане на титуляра на разрешението съответно на лицензианта (заявление за подновяване на лицензия/разрешение), и може да обхваща:

 1. продължаване на срока;
 2. продължаване на срока заедно с изменение на условията.

Предложението за продължаване на срока, както и за промяна на условията, се обосновават от заявителя, като се представя и актуализиран отчет за състоянието на обекта с ИЙЛ. Актуализираният отчет се представя във форма-образец (виж рубриката Анкетни листа), в зависимост от ИЙЛ, с който се осъществява дейността по лицензията.

Нагоре


Прекратяване на разрешение или лицензия
(Глава първа, раздел VI от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

Разрешението се прекратява:

 1. с изпълнението на дейността - предмет на разрешението, или с изтичането на срока, за който е издадено;
 2. по искане на титуляря на разрешението (заявление за прекратяване на разрешение);
 3. при прекратяване на лицензията в случаите, когато разрешението е издадено на лицензианта;
 4. поради отнемане на разрешението.

Лицензията се прекратява:

 1. поради изтичане на срока;
 2. по искане на лицензианта (заявление за прекратяване на лицензия), включително когато при осъществяването на дейността възникне поне едно от условията по чл. 56, ал. 2, ал. 3 от ЗБИЯЕ;
 3. поради отнемане на лицензията;
 4. при прекратяване на юридическото лице;
 5. при смърт на лицензираното физическо лице.

При прекратяване на лицензия лицензиантът е длъжен да осигурява ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита на ядрените съоръжения, ядрените материали и другите източници на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответните съоръжения или обекти.

Нагоре


Отнемане на лицензия или разрешение
(Глава първа, раздел VII от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия)

Председателят на агенцията след писмено предупреждение с определен срок отнема издадената лицензия или разрешение:

1. когато лицензиантът или титулярят на разрешението не изпълнява или нарушава:

а) задълженията по чл. 16 от ЗБИЯЕ и/или условия, включени в лицензията или разрешението, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита, или
б) предписания на контролни органи или наложени принудителни административни мерки по този закон;
в) условия или задължения, свързани със специализираното обучение;

2. когато лицензиантът или титулярят е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията или разрешението и които са от значение за ядрената безопасност и радиационната защита;

3. когато се прекратява дейността на лицензианта чрез обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

4. по причини, свързани с националната сигурност.

Ако в 14-дневен срок от уведомяването лицензиантът или титулярят на разрешение не поиска съответно изменение на лицензията или разрешението, председателят на агенцията може да отнеме лицензията или разрешението.

С решението за отнемане на лицензията председателят на агенцията определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-дълъг от една година.

Лицензията и разрешението, изменението им или отказът, включително мълчаливият отказ на председателя на агенцията да издаде съответния акт, и отнемането на лицензия или разрешение подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Обжалването на актове на председателя на агенцията не спира тяхното изпълнение.

Действия към документ