Вие сте тук: Начало ИЙЛ Указания и процедури Указания към заявителите за издаване на разрешения и лицензии за превоз на ИЙЛ

Указания към заявителите за издаване на разрешения и лицензии за превоз на ИЙЛ

I. Следват се общите указания към заявителите, включително описанието на изискванията към заявлението и съпроводителната документация. Тези указания се следват и при подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за превоз на ИЙЛ.

II. За издаване на лицензия за превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към завлението се прилагат следните документи:

 1. декларация на членовете на управителните и контролните органи на заявителя - юридическо лице, съответно на едноличния търговец, или физическо лице - заявител, че не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
 2. декларация или други документи, удостоверяващи, че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, необходими за безопасното осъществяване на дейността (включена е към заявлението за издаване на лицензия; не се изисква, когато заявителят е физическо лице и ще извършва дейността лично);
 3. анкетен лист по образец (www.bnsa.bg);
 4. документи, регламентиращи взаимоотношенията между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
 5. документи, удостоверяващи съответствието на превозните средства с изискванията и нормите за безопасен превоз и радиационна защита;
 6. акт на управителния орган на заявителя за определяне на:
 • консултанти за безопасността на превоза, отговорници за уведомяване на АЯР и дозиметристи;
 • персонала, участващ в транспортните операции;
 • водачите на превозните средства - при превоз по шосе;
 1. експертно заключение за медицинска пригодност на персонала;
 2. удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ и съгласно ратифицираните от Република България международни спогодби за превоз на опасни товари;
 3. документ за осигурен индивидуален дозиметричен контрол на персонала;
 4. инструкция за радиационна защита, авариен план при превоз и програма за радиационен мониторинг;
 5. вътрешни правила и процедури, определящи отговорностите и задълженията при периодичното проверяване и поддържане на транспортните опаковки, при подготовката на радиоактивния товар, транспортната документация и при операциите по превоза и транзитното съхранение на товара;
 6. документи, удостоверяващи, че ако отделен превоз не може да се извърши или условията за превоз не могат да бъдат изпълнени, заявителят ще върне обратно товара в отправната точка, а товароизпращачът ще го приеме.

 

III. За издаване на разрешение за еднoкратен и транзитен превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към заявлението се прилагат документите по т. II както и:

 1. документи, съдържащи информация за:
 • разрешението, лицензията или друг административен акт, съгласно който товарополучателят може да съхранява или използва радиоактивните вещества;
 • предполагаемите начална и крайна дата на превоза и отправната точка, маршрута на територията на страната, включително местата за транзитен престой, и крайния пункт за приемане на радиоактивните вещества;
 • държавата на произход на товара, приемащата държава и държавите, през които ще се извърши транзитен превоз.
 1. документи, регламентиращи взаимоотношенията между товароизпращача и товарополучателя и между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
 2. административни актове, издадени от съответните компетентни органи, за утвърждаване на транспортните опаковки и други конструкции съгласно наредбата по чл. 26, ал. 4 от ЗБИЯЕ;
 3. разрешения за превоз или съответстващите им административни актове, издадени от компетентните органи на държавата, приемаща товара, и на държавите, през които ще се извърши транзитен превоз, след напускане на българската територия – в случай на износ или транзитен превоз на радиоактивни материали.
 4. В зависимост от вида и характеристиките на радиоактивните вещества председателят на АЯР може да изиска заявителят да представи:
 • документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита, съгласуван с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ;
 • инструкция за физическата защита;
 • документ, удостоверяващ, че товароизпращачът/товарополучателят има право да извършва дейности със стоки и технологии с възможна двойна употреба съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.

 

Действия към документ
Актуално
Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания 30.10.2014
Списък на допуснатите кандидати за длъжността “инспектор” в отдел “Аварийно планиране и готовност” към главна дирекция “Ядрена безопасност” 30.10.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експертиза на избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на КСК във връзка с удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” 14.10.2014
Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на АЯР" 06.10.2014
Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Текущ ремонт на работни помещения в административната сграда на АЯР с рег. № 9034201 30.09.2014
More…