Вие сте тук: Начало Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) Събития с радиоактивни източници Открит детайл, съдържащ Th-232, в товарен автомобил със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД

Открит детайл, съдържащ Th-232, в товарен автомобил със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД

7 юни 2018 г.

 

Обект с ИЙЛ или място на събитието: “Стомана Индъстри”-АД, гр. Перник

Дата: 05.06.2018 г. Час: 12:39 ч.

Кратко описание:

На 05.06.2018 г. Агенцията за ядрено регулиране е уведомена от "Стомана Индъстри" АД (гр. Перник), че системата за входящ радиационен контрол на предприятието е отчела повишено ниво на радиоактивно излъчване в камион с ремарке, натоварен със скрап. Камионът е бил отделен и обезопасен в Зоната за радиационен контрол на предприятието.

Максималната стойност на мощността на дозата, измерена контактно в малък участък отгоре на вагона, е 7,4 µSv/h (естественият радиационен фон в този район е около 0,10 µSv/h). При направен гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радионуклида 232Th (торий-232).

След частично разтоварване на вагона е открит и изваден от скрапа детайл от трасиращо колче, с маса около 20 g, с повишено радиоактивно излъчване. Измерената мощност на дозата е, както следва: на разстояние 10 cm – 8,4 µSv/h; контактно – 32 µSv/h.

Радиоактивно-замърсеният детайл е прибран за временно безопасно съхранение до предаването му в СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДП „РАО“.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*: 0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

 

Действия към документ